Polityka prywatności i plików cookie

Perfetti Van Melle Polska Sp. z o.o. (zwany dalej PVM) dba o Państwa prywatność i zobowiązuje się do jej ochrony. Perfetti Van Melle może gromadzić dane osobowe od osób odwiedzających stronę internetową www.perfettivanmelle.pl. Niniejsza strona jest obsługiwana przez PVM. Niniejsza polityka prywatności określa rodzaj zbieranych przez nas informacji oraz sposób ich wykorzystywania i ochrony. Niniejsza polityka określa, co należy zrobić, jeśli nie życzą sobie Państwo, aby dane osobowe były zbierane podczas odwiedzania naszej strony internetowej i w jaki sposób można zmienić już podane informacje. Niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania do banerów, loterii i innych reklam lub promocji, które możemy sponsorować, lub w których możemy uczestniczyć na witrynach internetowych będących własnością osób trzecich.

Administrator danych

Administratorem danych przy przetwarzaniu jest Perfetti Van Melle Polska Sp. z o.o. („PVM”), spółka należąca do Grupy Kapitałowej PERFETTI VAN MELLE GROUP („GRUPA PVM”), o poniższych danych:

Siedziba: Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa (Polska)
NIP: 526-00-15-828
Telefon: +48 22 711 85 00
Faks: +48 22 711 85 85
KRS: 0000035934

Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Dane z nawigacji Systemy komputerowe i procedury oprogramowania związane z funkcjonowaniem niniejszej witryny, w ramach normalnej obsługi, gromadzą pewne dane osobowe, których transmisja wynika z korzystania z protokołów komunikacji internetowej. Informacje te nie są gromadzone w celu przyporządkowania do określonych osób, ale poprzez procesy i skojarzenia z danymi należącymi do osób trzecich, z natury rzeczy mogą prowadzić do identyfikacji użytkowników. Do tej kategorii danych należą adresy IP lub nazwy przechowywane w domenie na komputerach używanych przez osoby odwiedzające stronę internetową, adresy w zapisie URI (Uniform Resource Identifier) w wymaganych zasobach, czas wysłania żądania, metoda przesłania żądania do serwera, wielkość pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod cyfrowy pokazujący stan odpowiedzi udzielonej przez serwer (stan komputera, błąd itp.) oraz inne parametry systemu operacyjnego, a także struktura i stan komputera użytkownika. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania z witryny oraz w celu sprawdzenia poprawności jej działania i są usuwane natychmiast po przetworzeniu. Dane te mogą zostać wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku, gdyby na stronie internetowej doszło do jakichkolwiek wykroczeń związanych z przetwarzaniem danych.

Dane osobowe

Możemy gromadzić dane osobowe. Dane osobowe to informacje, na podstawie których można zidentyfikować konkretną osobę. Zazwyczaj obejmuje to imię i nazwisko, adres, nazwę użytkownika, adres e-mail, numer telefonu i dane karty kredytowej. Możemy zbierać dane dostarczone przez użytkowników tylko w celu odpowiedzi na zadane pytania i takie dane będą traktowane zgodnie z niniejszą polityką i obowiązującymi przepisami prawa.


Dane przekazane dobrowolnie przez użytkownika

Opcjonalne, jednoznaczne i dobrowolne przekazywanie danych osobowych użytkownika na formularzach rejestracyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej wiąże się z późniejszym zebraniem danych podanych przez nadawcę. Dane te będą przetwarzane przez PVM w celu korespondencji na temat żądanych usług oraz, za Państwa zgodą, w celu przesyłania materiałów informacyjnych i reklamowych pocztą elektroniczną.

Ochrona dzieci

PVM zobowiązuje się do ochrony prywatności dzieci. Witryna jest stworzona i przeznaczona do użytku przez osoby powyżej 16. roku życia. W przypadku osób powyżej 16., ale poniżej 18. roku życia należy zapoznać się z warunkami niniejszej polityki prywatności wraz z osobami sprawującymi władzę rodzicielską, aby upewnić się, że obie strony je rozumieją. Chociaż nie jesteśmy odpowiedzialni za ustalanie wieku naszych użytkowników, możemy przeprowadzać kontrole weryfikacyjne. Jeśli użytkownik ma mniej niż 16 lat, potrzebuje upoważnienia/zgody osób, które mają władzę rodzicielską na korzystanie z tej strony internetowej, aby skontaktować się z nami i przesłać nam swoje dane osobowe.

Cel przetwarzania

Użytkownik dobrowolnie decyduje, czy chce nam przekazać swoje dane osobowe. W niektórych przypadkach dane osobowe są wymagane, aby umożliwić wykonywanie pewnych funkcji. Na stronie internetowej mogą Państwo zostać poproszeni o podanie danych osobowych, aby móc rejestrować się w losowaniach lub konkursach, otrzymywać informacje lub korespondencję, wypełniać ankiety, komentować lub pytać. W takich przypadkach PVM korzysta z wyskakującego ekranu z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych z polem zatwierdzenia, w celu uzyskania zgody. Zapewniamy, że PVM nie będzie gromadzić żadnych danych osobowych, chyba że podadzą je Państwo dobrowolnie. Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez PVM do celów, dla których zostały zgromadzone (np. do udzielenia odpowiedzi na zapytanie, wzięcia udziału w konkursie lub przesłania próbki). Mogą one być również wykorzystywane przez nas do ulepszania naszych produktów i stron internetowych oraz do kontaktowania się z Państwem w sprawie innych produktów i usług, które mogą być dla Państwa interesujące (w tym tych, które możemy zaoferować wspólnie z innymi firmami). Możemy je również udostępniać lub przekazywać innym spółkom Grupy Perfetti Van Melle oraz stronom trzecim, które bezpośrednio wspierają działalność PVM i rozbudowę naszej witryny. Możemy uzupełnić przekazane nam przez Państwa informacje o inne informacje, które posiadamy, lub które otrzymujemy od stron trzecich. Czynimy to w celach marketingowych, aby zapewnić lepsze ukierunkowanie produktów i usług, a tym samym wychodzić naprzeciw Państwa oczekiwaniom.

Sposoby przetwarzania

Ważne jest, aby wiedzieć, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane przez PVM lub przez podmiot bezpośrednio wyznaczony przez PVM przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których dane te zostały zgromadzone lub następnie przetworzone. Dostępne są specjalne procedury bezpieczeństwa, aby zapobiec ryzyku ich zniszczenia lub utraty, przypadkowo lub celowo, nieuprawnionego dostępu do danych oraz operacjom przetwarzania niezgodnych z prawem lub niezgodnych z celami, dla których dane zostały zgromadzone. Zgodnie z prawem i z normami międzynarodowymi PVM zapewniło ponadto dalsze środki bezpieczeństwa w celu zminimalizowania zagrożeń dla poufności, integralności i dostępności gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych.

Udostępnianie, przekazywanie i rozpowszechnianie danych

Gromadzone przez nas dane mogą być przekazywane lub udostępniane innym spółkom Grupy Perfetti Van Melle oraz stronom trzecim, które bezpośrednio wspierają działalność PVM i rozbudowę naszej witryny Czasami PVM korzysta z usług stron trzecich przy przetwarzaniu i analizie danych. Poza wymienionymi przypadkami dane nie będą nikomu ujawniane ani przekazywane, chyba że jest to zgodne z zobowiązaniami umownymi i prawnymi, lub gdy użytkownicy wyrazili na to zgodę. PVM i zewnętrzne podmioty przetwarzające dane osobowe będą przekazywać i przetwarzać Państwa dane osobowe, podejmując odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa tych danych.

Prawa osoby, której dotyczą dane

PVM informuje użytkownika, że ma on/a prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia, ograniczyć lub zgłosić sprzeciw wobec ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych lub cofnięcia udzielonej zgody, kierując do PVM pismo na adres Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa (Polska) lub wysyłając wiadomość e-mail na adres pvmdpo@it.pvmgrp.com do wiadomości inspektora ds. ochrony danych osobowych, załączając kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego jego/jej tożsamość. PVM zastrzega sobie prawo do weryfikacji w dowolnym momencie prawdziwości danych osobowych podanych przez Uczestnika, jak również wieku i tożsamości zwycięzców przed rozdaniem nagród.

Pliki cookie

Pliki cookie to pliki tekstowe umieszczane na dysku twardym komputera przez serwer strony internetowej. Perfetti Van Melle wykorzystuje pliki cookie, aby ułatwić korzystanie z naszej witryny i lepiej dostosować ją i nasze produkty do zainteresowań i potrzeb użytkowników. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane w celu przyspieszenia działania naszej strony w przyszłości. Na przykład strona może rozpoznać, że już podaliście Państwo dane osobowe i nie poprosić o te same informacje po raz drugi. Możemy również używać plików cookie do gromadzenia informacji o komputerze użytkownika, takich jak adres IP (numer przypisany do komputera podczas korzystania z Internetu), typ używanej przeglądarki internetowej lub systemu operacyjnego, i łączyć je z danymi osobowymi użytkownika. Ma to na celu zapewnienie, że nasza witryna przekazuje Państwu optymalne treści oraz stanowi wiarygodne źródło informacji. W celu przechowywania plików cookie Perfetti Van Melle korzysta z wyskakującego ekranu z informacjami o plikach cookie z polem zatwierdzenia w celu uzyskania zgody. W ustawieniach przeglądarki można również wyłączyć obsługę plików cookie. Odmowa przyjmowania plików cookie na stronie, którą odwiedza użytkownik może spowodować brak dostępu do niektórych obszarów strony lub spersonalizowanych informacji podczas odwiedzin.

Google Analytics

Strony internetowe mogą korzystać z internetowych narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics i/lub Unica w celu śledzenia interakcji użytkownika z witryną i przechowywania informacji, takich jak czas odwiedzin, czy użytkownik odwiedził ją wcześniej i jaka witryna do niej odsyła. Statystyki pomiaru strony internetowej mogą być wykorzystywane do personalizacji strony pod kątem potrzeb użytkownika, jak również do anonimowej i zbiorczej oceny statystyk dotyczących aktywności na stronie internetowej. Informacje te wykorzystujemy do pomiaru efektywności naszej obecności w sieci oraz do tworzenia raportów statystycznych. Tam, gdzie używamy Google Analytics, możemy dzielić się tymi informacjami z Google, aby pomóc ulepszyć ich produkty i usługi. Ani my, ani Google nie będziemy wykorzystywać tego narzędzia (ani upoważniać osób trzecich do korzystania z niego) do śledzenia lub gromadzenia danych osobowych dotyczących użytkownika, ani też nie będziemy łączyć danych osobowych użytkownika z danymi Google Analytics.

Znaczniki pikselowe

Niektóre z odwiedzanych stron mogą również zbierać informacje za pomocą znaczników pikselowych (zwanych również czystymi GIF-ami), które mogą być udostępniane osobom trzecim bezpośrednio wspierającym działania promocyjne PVM i rozbudowę naszej witryny. Na przykład informacje o wykorzystaniu witryny przez odwiedzających mogą być udostępniane naszej agencji reklamowej w celu lepszego ukierunkowania reklam banerów internetowych na stronach internetowych PVM. Informacje zgromadzone za pomocą tych znaczników pikselowych nie są jednak identyfikowalne osobowo, chociaż mogą być powiązane z Państwa danymi osobowymi.

Zmiany w obecnej polityce prywatności

PVM regularnie monitoruje swoją politykę prywatności i bezpieczeństwa oraz w razie potrzeby dokonuje jej przeglądu zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez prawo, organizację lub spowodowanymi rozwojem technologicznym. Wszelkie zmiany tych zasad będą zamieszczane na niniejszej stronie.

 

INFORMACJE PRAWNE

 

Właścicielem tej witryny www.perfettivanmelle.pl („Witryna”), jest Perfetti Van Melle Polska Sp. z o.o. („PVM”), spółka należąca do Grupy Kapitałowej PERFETTI VAN MELLE GROUP („GRUPA PVM”), o poniższych danych:

Siedziba: Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa (Polska)
NIP: 526-00-15-828
Telefon: +48 22 711 85 00
Faks: +48 22 711 85 85
KRS: 0000035934

Dostęp do Witryny

Niniejsze Informacje prawne regulują dostęp użytkownika („Użytkownik”) do Witryny i korzystanie z niej w celu dostarczenia Użytkownikowi informacji związanych z GRUPĄ PVM, PVM, z jej produktami, działaniami i promocjami.

Uzyskując dostęp do Witryny i korzystając z niej, Użytkownik akceptuje warunki zawarte w niniejszych Informacjach prawnych, Polityce prywatności i plików cookie oraz Polityce plików cookie Witryny.

Przed rozpoczęciem korzystania z Witryny Użytkownik musi uważnie zapoznać się z Informacjami prawnymi i Polityką prywatności oraz Polityką plików cookie, pamiętając, że mogą one zostać dostosowane i/lub zmienione w dowolnym momencie. Jeśli Użytkownik nie akceptuje warunków zawartych w Informacjach prawnych, nie będzie mógł korzystać z Witryny ani z jej zawartości.

Korzystanie z Witryny i jej działanie

Użytkownik zobowiązuje się do odpowiedniego korzystania z Witryny i informacji na niej zawartych, podlega jej regulacjom i niniejszym Informacjom prawnym, jak również wszelkim innym niezbędnym warunkom, które PVM może w tym celu ustanowić na Witrynie.

Ponadto Użytkownik nie może dopuszczać się żadnych wykroczeń z zamiarem uszkodzenia, niewłaściwego wykorzystania i/lub przeciążenia Witryny, lub w jakiejkolwiek formie uniemożliwienia jej funkcjonowania i korzystania z niej.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli Informacje prawne, Polityka prywatności lub Polityka plików cookie nie będą przestrzegane, lub jeśli nie będą spełnione inne odpowiednie warunki określone na Witrynie, PVM zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia i/lub zakończenia dostępu Użytkownika do Witryny, korzystając w tym celu ze wszelkich niezbędnych do tego środków technicznych.

PVM dołoży wszelkich starań, aby utrzymać prawidłowe działanie Witryny, unikać błędów, a w razie konieczności je usuwać i aktualizować jej treść. PVM nie gwarantuje jednak dostępności ani ciągłości dostępu do Witryny, ani nie gwarantuje braku błędów w jej treści, ani też odpowiednich aktualizacji.


Odpowiedzialność

Dostęp do Witryny oraz korzystanie z wszelkich informacji lub funkcji w niej zawartych odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.

PVM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i/lub straty, które mogą wynikać bezpośrednio lub pośrednio z dostępu do lub korzystania z informacji zawartych na Witrynie, a w szczególności za jakiekolwiek informacje dotyczące osób trzecich innych niż PVM, w tym między innymi te, które zostały wytworzone przez systemy operacyjne lub spowodowane przez wirusy i/lub ataki na system. PVM nie ponosi również odpowiedzialności za szkody, które Użytkownik może ponieść w wyniku nieodpowiedniego korzystania z Witryny, problemów z usługami lub zasięgiem, przerw, braku lub wad komunikacji i/lub komunikacji internetowej.

Ponadto PVM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i/lub straty w oprogramowaniu i/lub sprzęcie Użytkownika wynikające z dostępu i korzystania z Witryny.

Użytkownik każdorazowo ponosi odpowiedzialność za szkody lub straty wszelkiego rodzaju, które PVM może ponieść w wyniku naruszenia któregokolwiek z obowiązków, którym Użytkownik podlega zgodnie z niniejszymi Informacjami prawnymi, wszelkimi innymi warunkami określonymi na Witrynie i/lub obowiązującymi przepisami prawa.

Polityka dotycząca linków

a) Linki do Witryny

Osoby trzecie, które mają zamiar zamieścić link do Witryny („Link do Witryny”) na stronie internetowej, muszą uzyskać wcześniejszą pisemną zgodę PVM, przestrzegać obowiązujących przepisów prawa i w żadnym wypadku nie mogą przechowywać treści swoich lub należących do osób trzecich, które: (i) są nielegalne, szkodliwe, agresywne, rasistowskie, dyskryminujące, poniżające, związane z seksualnością itp. i/lub (ii) są nieodpowiednie w odniesieniu do działalności PVM.
Zamieszczenie linku w żaden sposób nie oznacza, że PVM wspiera, promuje, gwarantuje, nadzoruje i/lub rekomenduje treści i/lub usługi zawarte w Linku do Witryny, ani też nie ponosi odpowiedzialności za treści tam zawarte.
W przypadku nieprzestrzegania któregokolwiek z powyższych warunków PVM niezwłocznie cofnie zgodę udzieloną Linkowi do Witryny, która będzie zobowiązana do usunięcia przekierowania.

b) Linki do innych stron internetowych

Na Witrynie mogą być zamieszczane inne linki umożliwiające Użytkownikowi dostęp do innych stron internetowych („Witryny połączone”).
Istnienie Witryn połączonych w żaden sposób nie oznacza rekomendacji, promocji, identyfikacji i/lub zgody ze strony PVM z oświadczeniami, treściami i/lub usługami dostarczanych za pośrednictwem Witryn połączonych. W związku z tym PVM nie ponosi odpowiedzialności za treść i inne warunki Witryn połączonych, do których prowadzą przekierowania, w związku z czym Użytkownik jest jedyną osobą odpowiedzialną za ich sprawdzanie i akceptowanie przy każdym dostępie i każdym użyciu.

Własność intelektualna

Wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące wzornictwa, baz danych, podstawowych programów komputerowych (w tym kodów źródłowych), jak również różnych innych elementów składających się na Witrynę (teksty, grafiki, fotografie, filmy wideo, nagrania dźwiękowe, zestawienia kolorów itp.) („Treści”), jak również ich struktura, wybór i kolejność należą do PVM, GRUPY PVM lub jej licencjodawców. Wszelkie logotypy zamieszczone w sieci (takie jak między innymi znaki towarowe i/lub wzory) są własnością PVM, GRUPY PVM lub jej licencjodawców.

Korzystanie z Witryny nie oznacza przyznania jakichkolwiek praw do Witryny lub jej Treści.

Zabronione jest powielanie, przekształcanie, rozpowszechnianie, publiczne komunikowanie, udostępnianie, wyodrębnianie i/lub jakiekolwiek inne formy nieautoryzowanego rozpowszechniania lub korzystania z Witryny, jej Treści i/lub logo PVM.

Nieuprawnione korzystanie z Treści, Witryny i/lub logo PVM, jak również wszelkie szkody poniesione w związku z prawami własności intelektualnej PVM i/lub GRUPY PVM mogą być podstawą do podjęcia odpowiednich kroków prawnych i mogą skutkować odpowiedzialnością prawną.

Zasada rozdzielności

Jeżeli którykolwiek z zapisów niniejszych Informacji prawnych zostanie uznany w całości lub w części za nieważny lub nieobowiązujący, nieważność taka dotyczyć będzie jedynie danego zapisu lub jego części, przy czym pozostaną one nienaruszone we wszystkich innych przypadkach, przy uwzględnieniu tylko danego zapisu lub jego części, o które chodzi. W tym celu tylko nieważny lub nieobowiązujący zapis w niniejszych Informacjach prawnych nie będzie stosowany, a żadna inna jego część lub postanowienie nie będzie nieważne, nieobowiązujące lub naruszone z powodu nieważnego lub nieobowiązującego zapisu, z wyjątkiem przypadków, gdy istotne stanie się naruszenie niniejszych Informacji prawnych w pełni i integralnie.